Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015-2020Uradni list14.09.2015Občinski svet39. KmetijstvoKorespondenčna
Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališč Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališčUradni list09.11.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini StražaUradni list09.11.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost NPB - Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini StražaUradni list09.11.20151. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini StražaUradni list23.12.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2016Uradni list30.12.2015Občinski svet35. FinanceRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o potrditvi cen storitev GJS povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini StražaUradni list23.12.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odredba o plakatnih mestih v Občini Straža Odredba o plakatnih mestih v Občini StražaSpletna stran občine31.12.1899Župan33. Inšpekcija in redarstvo,11. Gospodarske javne službe,17. Javno obveščanje
Zaključni račun proračuna Občine Straža Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2015Uradni list18.03.2016Občinski svet35. FinanceRedna
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža Spletna stran občine10.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Komunalni prispevek - OPPN GC Zalog Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« Uradni list25.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,11. Gospodarske javne službe,12. GospodarstvoRedna
Občinski prostorski načrt Straža Tehnični popravek OPN StražaUradni list13.02.2015Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Letni program kulture za leto 2016 Letni program kulture za leto 2016Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža Spletna stran občine31.12.1899Nadzorni odbor31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 Letni program športa v Občini Straža za leto 2016Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socilano varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža za leto 2016Uradni list10.06.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kultureUradni list28.02.2013Občinski svet31. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list25.04.2014Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list25.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine Pravilnik o spremembah pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine Uradni list,Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna