Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najemUradni list21.12.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine StražaUradni list03.05.2013Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Statut Občine Straža Spremembe in dopolnitve Statuta Občine StražaUradni list03.05.2013Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list30.05.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Začasno financiranje v letu 2015 Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar-marec 2015Uradni list24.12.201424.12.2014Župan1. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski prostorski načrt Straža Spremembe in dopolnitve občiskega prostorskega načrta (OPN Straža)Uradni list23.06.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog( OPPN GC Zalog)Uradni list09.03.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Štipendiranje Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini StražaUradni list25.04.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine StražaStražan31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine StražaUradni list14.02.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2014Uradni list24.01.2014Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2013Uradni list11.04.2014Občinski svet25. FinanceRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Občinski prostorski načrt Straža Tehnični popravek odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list13.02.2015Župan21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2015Uradni list02.03.2015Občinski svet35. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2014Uradni list31.12.1899Občinski svet5. FinanceRedna
Odlok o predkupni pravici Občine Straža Odlok o predkupni pravici Občine StražaUradni list06.07.2015Občinski svet1. Splošni predpisi,6. Stvarno premoženje,8. Ceste in promet,16. Urejanje prostoraRedna