Najdeno : 362 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list05.05.2020Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010Uradni list14.12.200931.12.2010Občinski svet15. FinanceRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list20.11.2009Občinski svet16. Stvarno premoženje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža s stvarnimi služnostmiUradni list20.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o občinskih taksah v Občini StražaUradni list20.11.2009Občinski svet14. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006 Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006Uradni list16.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sprememba sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Draganjih selih v Občini StražaUradni list16.10.2009Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Javna razsvetljava Odlok o javni razsvetljavi v Občini StražaUradni list16.10.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža Preklic Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine StražaUradni list28.08.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o plakatiranju v Občini Straža Odlok o plakatiranju v Občini StražaUradni list07.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine StražaUradni list07.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009Uradni list,Spletna stran občine07.08.2009Občinski svet15. FinanceRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine04.08.2009Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list04.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini StražaUradni list04.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008Uradni list04.08.2009Občinski svet15. FinanceRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sklep o spremembi Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Draganjih selih v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska21.07.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Straža Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska21.07.2009Občinski svet16. Stvarno premoženjeRedna
Sklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža Sklep o spremembi Sklepa o izvajalcu gospodarske javne službe na območju Občine StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska15.05.2009Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini StražaUradni list15.05.2009Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Draganjih selih v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska10.04.2009Občinski svet15. Finance,12. GospodarstvoIzredna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini StražaUradni list10.04.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini StražaUradni list10.04.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe na območju občine StražaUradni list16.03.2009Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine StražaUradni list16.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini StražaUradni list16.03.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini StražaUradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o spremembi pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijo omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Uradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiIzredna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Straža iz vodovnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.Uradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list12.01.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o občinskih cestah v Občini Straža Odlok o občinskih cestah v Občini StražaUradni list09.01.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine StražaUradni list09.01.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini StražaUradni list30.12.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017) Pravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017)Uradni list29.12.2008Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Straža Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini StražaUradni list19.12.2008Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list19.12.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini StražaUradni list14.10.2008Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizem,12. GospodarstvoRedna
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list14.10.2008Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Občinski prostorski načrt Straža Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine StražaUradni list,Spletna stran občine29.08.2008Župan11. Splošni predpisiRedna
Odlok o gospodarskih javnih službah Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini StražaUradni list22.07.2008Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto2008Uradni list22.07.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z velavnostjo za Občino StražaUradni list24.06.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjevanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Straža za programsko obdobje 2007-2013Uradni list24.06.2008Občinski svet19. KmetijstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini StražaUradni list24.06.2008Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Odlok o občinskem prazniku Občine Straža Odlok o občinskem prazniku Občine StražaUradni list24.06.2008Občinski svet114. KulturaRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2007Uradni list24.06.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža za leti 2007 in 2008Uradni list18.03.2008Občinski svet16. Stvarno premoženjeRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008Uradni list18.03.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine StražaUradni list18.03.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Statut Občine Straža Sprememba statuta Občine StražaUradni list18.03.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o turistični taksi Odlok o turistični taksi v Občini StražaUradni list14.01.2008Občinski svet14. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o grbu in zastavi Občine Straža Odlok o grbu in zastavi Občine StražaUradni list14.01.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar - marec 2008Uradni list29.12.2007Župan11. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2007Uradni list03.12.200715. FinanceRedna
Sklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine StražaUradni list24.10.2007Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini StražaUradni list24.10.2007Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007 - 2013Uradni list07.08.2007Občinski svet19. KmetijstvoRedna
Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovanskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovanskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini StražaUradni list07.08.2007Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list07.08.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine24.07.2007Občinski svet114. KulturaRedna
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska24.07.2007Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Straža Odlok o financiranju političnih strank v Občini StražaUradni list06.07.2007Občinski svet12. Politične strankeRedna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine StražaUradni list31.05.2007Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine StražaUradni list16.02.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Poslovnik Občinskega sveta Občine StražaUradni list16.02.2007Občinski svet11. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Statut Občine Straža Statut Občine StražaUradni list26.01.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije Občine Straža Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije Občine StražaUradni list15.12.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občineUradni list15.12.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Poročilo o izidu volitev za župana Občine StražaUradni list24.11.2006Občinski svet12. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Straža Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine StražaUradni list10.11.2006Občinski svet12. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža Pogoji MO Novo mesto za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in StražaUradni list28.08.200611. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine StražaUradni list11.07.200611. Splošni predpisiRedna
Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine StražaUradni list11.07.2006Občinski svet11. Splošni predpisi,2. Politične stranke,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi neprimičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi neprimičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja StražaUradni list08.11.200211. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list30.03.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list24.06.2008Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list14.01.2008Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine StražaUradni list14.05.201015.04.2014Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini StražaSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalogin območja v 100 m pasuUradni list07.04.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o priznanjih Občine Straža Odlok o priznanjih Občine StražaUradni list14.12.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Uradni list24.06.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,5. Finance,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Sklep o pobratenju Občine Straža z Občino Novi Bečej Sklep o pobratenju Občine Straža z Občino Novi BečejSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Sklep o spremembi lastništva javnega dobra Sklep o spremembi lastništva javnega dobraUradni list30.03.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini StražaUradni list28.06.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1)Uradni list16.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnineSpletna stran občine,Oglasna deska23.03.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kultureSpletna stran občine,Oglasna deska08.05.2008Občinski svet114. KulturaRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Spletna stran občine,Oglasna deska08.05.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Letni program športa v Občini Straža Letni program športa v Občini Straža za leto 2010Spletna stran občine,Oglasna deska31.12.1899Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini StražaSpletna stran občine,Oglasna deska01.04.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o izdajanju občinskega glasila Stražan Odlok o izdajanju občinskega glasila StražanUradni list14.01.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v občini StražaUradni list28.06.2010Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2009Uradni list28.01.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010Uradni list10.12.2010Občinski svet25. FinanceRedna
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Uradni list,Stražan22.04.2011Občinski svet23. Inšpekcija in redarstvoRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2011 Uradni list11.03.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasuUradni list11.03.2011Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2010Uradni list15.04.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju april - junij 2007Uradni list03.04.2007Občinski svet11. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Sklep o pristopu Občine Straža v Združenje občin Slovenije Sklep o pristopu Občine Straža v Združenje občin Slovenije31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o določitvi višine najemnine za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža Sklep o doloćitvi višine najemnine za prostore, s katerimi razpolaga Občina StražaSpletna stran občine,Oglasna deska06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,17. Javno obveščanjeRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža Uradni list15.04.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska18.04.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomočiUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska27.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža Odlok o ustanovitvi javnega zavoda StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list27.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011 Uradni list10.06.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Štipendiranje Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v občini StražaUradni list10.06.2011Občinski svet25. Finance,18. Socialno varstvoRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o spremembi Sklepa o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007-2013Uradni list05.10.2011Občinski svet29. KmetijstvoRedna
Štipendiranje Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini StražaUradni list02.09.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoKorespondenčna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list02.09.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,12. GospodarstvoKorespondenčna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najemUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč Sklep o ukinitvi statusa zemljišč Uradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in PodgoroUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mestoUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na družini na domu v Občini StražaUradni list14.05.2010Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Sklep o ukinitvi statusa javnega dobraUradni list20.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Sklep o ukinitvi statusa javnega dobraUradni list28.06.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine StražaUradni list28.06.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar - marec 2011Uradni list17.12.2010Župan21. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski program varnosti Občinski program varnosti za leto 2011Spletna stran občine13.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,3. Inšpekcija in redarstvoRedna
Lokalni energetski koncept Občine Straža Lokalni energetski koncept Občine StražaSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža Sprememba pogojev, merili in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Obcini StražaSpletna stran občine,Oglasna deska07.04.2011Občinski svet213. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program športa v Občini Straža Letni program športa v Občini Straža za leto 2011Spletna stran občine,Oglasna deska08.04.2011Občinski svet213. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju občine StražaUradni list02.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list02.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list02.12.201102.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list08.10.2010Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2012Uradni list23.12.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Uradni list06.07.2007Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006Uradni list29.06.2007Občinski svet15. FinanceRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mestoUradni list25.05.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-)Uradni list11.07.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Sklep o spremembi lastništva javnega dobra Sklep o spremembi lastništva javnega dobraUradni list16.10.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega svetaUradni list15.05.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Gospodarske cone ZalogUradni list,Spletna stran občine23.11.2007Župan11. Splošni predpisiRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu Uradni list24.06.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center Uradni list17.08.2007Župan11. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizem,16. Urejanje prostoraRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu Uradni list14.10.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacijeUradni list21.07.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacijeUradni list18.03.2008Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mestoUradni list21.11.2002Občinski svet1. Splošni predpisiRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mestoUradni list14.12.2000Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Uradni list22.10.201022. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Straža Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine StražaUradni list22.10.201022. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega svetaUradni list28.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o gospodarskih javnih službah Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mestoUradni list24.05.2001Občinski svet11. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mestoUradni list29.02.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mestoUradni list23.11.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mestoUradni list24.05.200111. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list18.01.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list26.07.200511. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto Uradni list30.10.200311. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list08.11.200211. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list27.12.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list01.06.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mestoUradni list14.12.200011. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto Uradni list25.03.200511. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o turistični taksi Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mestoUradni list20.11.199814. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mestoUradni list26.07.200511. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah v Občini Straža23.01.201224. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža23.10.201911. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža 23.01.20121. Splošni predpisi
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža29.08.20151. Splošni predpisi
Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu23.01.20121. Splošni predpisi,16. Urejanje prostora
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža31.01.201218. Socialno varstvo
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža31.01.2012113. Vzgoja, izobraževanje in šport
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas 21.01.2014113. Vzgoja, izobraževanje in šport
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Popravek Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list17.10.20111. Splošni predpisi
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2011Uradni list06.04.2012Občinski svet25. FinanceRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine StražaUradni list06.04.201215.04.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe/
Odvajanje in čiščenje odpadne vode NPB - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okolje
Ravnanje s komunalnimi odpadki NPB - Odlok o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža09.04.201215.04.20141. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini StražaUradni list06.04.2012Občinski svet4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone Zalog Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone ZalogUradni list06.04.2012Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne SlovenijeUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini StražaUradni list24.02.2012Občinski svet24. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,11. Gospodarske javne službeRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini StražaUradni list24.02.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost NPB - Sklep o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list30.04.20121. Splošni predpisi
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Uradni list30.05.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini StražaUradni list31.07.2012Občinski svet210. Trgovina gostinstvo in turizem,16. Urejanje prostoraRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini StražaUradni list31.07.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list,Spletna stran občine27.12.2012Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o občinskih taksah v Občini StražaUradni list07.06.2013Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Proračun Občine Straža Odlok o Proračun Občine Straža za leto 2013Uradni list21.12.2013Občinski svet25. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o Proračun Občine Straža za leto 2013Uradni listObčinski svet25. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o Proračun Občine Straža za leto 2014Uradni list21.12.2012Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2012Uradni list03.05.2013Občinski svet25. FinanceRedna
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najemUradni list21.12.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine StražaUradni list03.05.2013Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Statut Občine Straža Spremembe in dopolnitve Statuta Občine StražaUradni list03.05.2013Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list30.05.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Začasno financiranje v letu 2015 Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar-marec 2015Uradni list24.12.201424.12.2014Župan1. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski prostorski načrt Straža Spremembe in dopolnitve občiskega prostorskega načrta (OPN Straža)Uradni list23.06.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog( OPPN GC Zalog)Uradni list09.03.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Štipendiranje Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini StražaUradni list25.04.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine StražaStražan31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine StražaUradni list14.02.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2014Uradni list24.01.2014Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2013Uradni list11.04.2014Občinski svet25. FinanceRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Občinski prostorski načrt Straža Tehnični popravek odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list13.02.2015Župan21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2015Uradni list02.03.2015Občinski svet35. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2014Uradni list31.12.1899Občinski svet5. FinanceRedna
Odlok o predkupni pravici Občine Straža Odlok o predkupni pravici Občine StražaUradni list06.07.2015Občinski svet1. Splošni predpisi,6. Stvarno premoženje,8. Ceste in promet,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015-2020Uradni list14.09.2015Občinski svet39. KmetijstvoKorespondenčna
Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališč Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališčUradni list09.11.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini StražaUradni list09.11.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost NPB - Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini StražaUradni list09.11.20151. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini StražaUradni list23.12.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2016Uradni list30.12.2015Občinski svet35. FinanceRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o potrditvi cen storitev GJS povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini StražaUradni list23.12.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odredba o plakatnih mestih v Občini Straža Odredba o plakatnih mestih v Občini StražaSpletna stran občine31.12.1899Župan33. Inšpekcija in redarstvo,11. Gospodarske javne službe,17. Javno obveščanje
Zaključni račun proračuna Občine Straža Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2015Uradni list18.03.2016Občinski svet35. FinanceRedna
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža Spletna stran občine10.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Komunalni prispevek - OPPN GC Zalog Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« Uradni list25.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,11. Gospodarske javne službe,12. GospodarstvoRedna
Občinski prostorski načrt Straža Tehnični popravek OPN StražaUradni list13.02.2015Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Letni program kulture za leto 2016 Letni program kulture za leto 2016Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 Letni program športa v Občini Straža za leto 2016Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socilano varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža za leto 2016Uradni list10.06.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kultureUradni list28.02.2013Občinski svet31. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list25.04.2014Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list25.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine Pravilnik o spremembah pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine Uradni list,Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Uradni list09.11.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Poslovnik občinskega sveta Občine Straža Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine StražaUradni list03.07.2015Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list06.07.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini StražaUradni list13.06.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016Uradni list18.01.2016Občinski svet35. Finance,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnicoUradni list23.12.2015Občinski svet25. Finance,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini StražaUradni list04.05.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Zaključni račun proračuna občine Straža Odlok o zaključnem računu občine Straža za leto 2015Uradni list31.08.2015Občinski svet35. FinanceRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2015Uradni list31.08.2015Občinski svet35. FinanceKorespondenčna
Kulturna dediščina Odlok o varovanju kulturne dediščine lokalnega pomena, Dularjev mlin in žagaUradni list06.07.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,14. Kultura,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas UPB 3 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Spletna stran občine06.07.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine StražaUradni list30.06.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,14. Kultura,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvnemu domu Straža v najemUradni list05.08.2016Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najemUradni list14.02.2014Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2016Uradni list14.10.2016Občinski svet35. FinanceRedna
Zapuščene živali Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje GJI službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine StražaUradni list14.02.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,17. Javno obveščanjeRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave SD OPPN GC ZalogUradni list07.10.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Proračun občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2017Uradni list28.12.2016Občinski svet35. FinanceRedna
NUSZ Odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča v Občini StražaUradni list28.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,5. Finance,6. Stvarno premoženjeRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2017Uradni list14.04.2017Občinski svet35. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016Uradni list14.04.2017Občinski svet35. FinanceRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta ( SD OPPN_2) Gospodarske cone ZalogUradni list28.07.2017Župan31. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu Gospodarska cona zalog ( SD01 OPPN GC Zalog)Uradni list04.07.2017Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Druga sprememba in dopolnitev SD02 OPPN GC Zalog Uradni list,Spletna stran občine28.07.2017Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,10. Trgovina gostinstvo in turizem,12. Gospodarstvo,15. Narava in okoljeRedna
Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališč Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališč Uradni list22.12.2017Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališč NPB - Pravilnik o sofinanciranju MKČN in hišnih črpališč Uradni list31.12.18991. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2017-IIUradni list29.09.2017Občinski svet35. FinanceRedna
Proračun občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2018Uradni list27.10.2017Občinski svet35. FinanceRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2018Uradni list23.02.2018Občinski svet35. FinanceRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Druga sprememba in dopolnitev SD02 OPPN GC Zalog Uradni list06.04.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraIzredna
Poročilo NO 2017 Poročilo nadzornega odbora 2017Spletna stran občine31.12.1899Nadzorni odbor31. Splošni predpisiRedna
Poročilo NO 2016 Poročilo NO 2016Spletna stran občine09.04.2018Nadzorni odbor319. Nadzorni odborRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2017Uradni list20.04.2018Občinski svet35. FinanceRedna
Poročilo NO 2015 Poročilo NO 2015Spletna stran občine31.12.1899Nadzorni odbor319. Nadzorni odborRedna
Poročilo NO 2014 Poročilo NO 2014Spletna stran občine31.12.1899Nadzorni odbor319. Nadzorni odborRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2018-IIUradni list22.06.2018Občinski svet35. FinanceRedna
Program dela NO v letu 2018 Program dela NO v letu 2018 Spletna stran občine31.12.1899Nadzorni odbor319. Nadzorni odborRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2018-IIIUradni list28.09.2018Občinski svet35. FinanceRedna
Proračun občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2019Uradni list05.10.2018Občinski svet35. FinanceRedna
Poročilo NO 2017 Končno poročilo o opravljenem nadzru Zaključnega računa Občine Straža za leto 201731.12.1899Nadzorni odbor319. Nadzorni odbor
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine StražaUradni list09.03.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2019Uradni list22.03.2019Občinski svet5. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2018Uradni list26.04.2019Občinski svet45. FinanceRedna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list13.02.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža,Uradni list09.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,3. Inšpekcija in redarstvoRedna
Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin DolenjskeUradni list17.09.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,3. Inšpekcija in redarstvoRedna
Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 Sklep o prenehanju Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016Uradni list20.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico Sklep o prenehanju Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnicoUradni list26.04.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,5. Finance,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list26.04.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine StražaUradni list23.11.2018Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine StražaUradni list17.10.201421. Splošni predpisiRedna
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Poročilo o izidu volitev za župana Občine StražaUradni list17.10.201421. Splošni predpisiRedna
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Poročilo o izidu volitev za župana Občine StražaUradni list23.11.201831. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list28.08.2015Občinski svet31. Splošni predpisiKorespondenčna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine StražaUradni list13.08.201831. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine StražaUradni list11.07.201421. Splošni predpisiRedna
Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas Uradni list19.07.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Uradni list31.05.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža Uradni list31.05.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list26.04.2019Občinski svet418. Socialno varstvoRedna
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža Uradni list13.08.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o blagovni znamki Občine Straža Odlok o blagovni znamki Občine Straža Uradni list28.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o spremebi odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremebi odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list30.06.2016Občinski svet313. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Proračun občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2020Uradni list27.12.2019Občinski svet45. FinanceRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o OPPN GC ZalogUradni list09.03.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN_2Uradni list16.03.2015Župan31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Poročilo NO 2018 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2018Spletna stran občine24.01.2020Nadzorni odbor419. Nadzorni odbor
Poročilo NO 2018 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2018Spletna stran občineNadzorni odbor419. Nadzorni odbor
Letni program Športa za leto 2020 v Občini Straža Letni program Športa za leto 2020 v Občini Straža Spletna stran občine01.01.2020Občinski svet413. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020 Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020Spletna stran občine20.12.2019Občinski svet414. KulturaRedna
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2020 Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2020Spletna stran občine20.12.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Štipendiranje Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije v Občini Straža Uradni list27.12.2019Občinski svet418. Socialno varstvoRedna
Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v lasti Občine Straža Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v lasti Občine Straža20.11.2015Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Straža Sklep o imenovanju podžupanje Občine StražaUradni list19.07.2019Župan41. Splošni predpisi
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list22.03.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine StražaUradni list22.03.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini StražaUradni list05.10.2018Občinski svet316. Urejanje prostoraRedna
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list05.10.2018Občinski svet316. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža, Uradni list20.10.2017Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem, Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem,Uradni list21.10.2016Občinski svet36. Stvarno premoženjeRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2019Uradni list26.06.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2020Uradni list26.06.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski program varnosti Občinski program varnosti Občine StražaSpletna stran občine09.07.2020Občinski svet43. Inšpekcija in redarstvoRedna
Sklep o ustanovitvi komisije za varstvo okolja Sklep o ustanovitvi komisije za varstvo okolja01.02.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine StražaUradni list19.10.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,11. Gospodarske javne službeRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2021Uradni list05.02.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Začasno financiranje v letu 2021 Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju jan-mar 2021Uradni list28.12.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski prostorski načrt Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list21.01.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini StražaUradni list05.02.2021Občinski svet48. Ceste in prometRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini StražaUradni list05.02.2021Občinski svet48. Ceste in promet,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odredba o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozilUradni list,Spletna stran občine09.03.2021Župan44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,8. Ceste in prometRedna
Poročilo NO 2019 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Stražaza leto 2019Uradni list31.12.1899Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Poročilo NO 2019 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2019Spletna stran občine23.03.2021Nadzorni odbor419. Nadzorni odbor/
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine StražaUradni list16.04.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Poročilo NO 2020 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Straža za leto 2020Spletna stran občine09.02.2022Nadzorni odbor419. Nadzorni odborRedna
Poslovnik Poslovnik občinskega sveta Občine Straža Uradni list,Spletna stran občineObčinski svet41. Splošni predpisi,17. Javno obveščanjeRedna
Volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini StražaUradni list25.02.2022Občinski svet42. Politične strankeRedna
Ustanovitev krajevnih odborov Odlok o ustanovitvi krajevnih odborovUradni list25.02.2022Občinski svet41. Splošni predpisi
Ravnanje z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022Spletna stran občine24.01.2022Občinski svet46. Stvarno premoženjeRedna
Letni program športa za leto 2022 v Občini Straža Letni program športa za leto 2022 v Občini Straža Spletna stran občine12.01.2022Občinski svet413. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2022 Letni program kulture v Občini Straža za leto 2022 Spletna stran občine12.01.2022Občinski svet414. KulturaRedna
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2022 Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2022Spletna stran občine12.01.2022Občinski svet418. Socialno varstvoRedna
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine10.02.2022Občinski svet42. Politične strankeRedna
Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov Uradni list,Spletna stran občine10.02.2022Občinski svet42. Politične strankeRedna
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2021 Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2021 Uradni list,Spletna stran občine01.07.2021Občinski svet45. FinanceRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list01.07.2021Občinski svet418. Socialno varstvoRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020 Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020Uradni list,Spletna stran občine25.03.2021Občinski svet45. FinanceRedna
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020Spletna stran občine15.03.2021Občinski svet46. Stvarno premoženjeRedna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine16.04.2021Občinski svet44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine StražaUradni list,Spletna stran občine16.04.2021Občinski svet44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine09.07.2021Občinski svet44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini StražaSpletna stran občine15.03.2021Občinski svet44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,18. Socialno varstvoRedna
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2021 Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2021Uradni list,Spletna stran občine09.07.2021Občinski svet45. FinanceRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža – Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža –Uradni list09.07.2021Občinski svet418. Socialno varstvoRedna
Proračun Občine Straža za leto 2021 Proračun Občine Straža za leto 2021 Uradni list,Spletna stran občine05.02.2021Občinski svet45. FinanceRedna
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021Spletna stran občine11.01.2021Občinski svet46. Stvarno premoženjeRedna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list12.02.2021Občinski svet415. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine05.02.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine StražaUradni list09.03.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine StražaUradni list05.02.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine StražaUradni list11.11.2022Občinski svet41. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki NPB - Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža - okt. 202230.11.20221. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe

×