Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
razširi Osnovni naslov :  ‎(2)
razširi Osnovni naslov : Cene komunalnih storitev ‎(2)
razširi Osnovni naslov : Javna razsvetljava ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Komunalni prispevek - Novo mesto ‎(7)
razširi Osnovni naslov : Komunalni prispevek - Straža ‎(2)
razširi Osnovni naslov : Kulturna dediščina ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Letni program kulture za leto 2016 ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža  ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Lokalni energetski koncept Občine Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture  ‎(1)
razširi Osnovni naslov : NUSZ ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog ‎(4)
razširi Osnovni naslov : Občinski program varnosti ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Občinski prostorski načrt Straža ‎(2)
razširi Osnovni naslov : Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o gospodarskih javnih službah  ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o grbu in zastavi Občine Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o izdajanju občinskega glasila Stražan ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o kategorizaciji občinskih cest  ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža ‎(2)
razširi Osnovni naslov : Odlok o občinskem prostorskem načrt "OPN STRŽA" ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža ( Uradni list RS,  Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Zalog ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o občinskih taksah v Občini Straža ‎(2)
razširi Osnovni naslov : Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o plakatiranju v Občini Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o predkupni pravici Občine Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o priznanjih Občine Straža ‎(1)
razširi Osnovni naslov : Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) ‎(3)
razširi Osnovni naslov : Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža ‎(1)
1 - 30Naprej